Toestemming voor beoordelingsverzoeken

Beoordelingsverzoeken versturen via de Trustbadge

Trusted Shops verstuurt automatisch beoordelingsverzoeken naar alle klanten die zich ook voor het gebruik van de Trusted Shops diensten hebben aangemeld. Deze klanten activeren de diensten na het winkelen via de Trustbadge of zijn hier al voor geregistreerd. Momenteel hebben al meer dan 20 miljoen gebruikers zich geregistreerd. In het kader van deze gebruiksovereenkomst voor kopers stuurt Trusted Shops rechtmatig beoordelingsverzoeken, zonder dat onze online Shops een afzonderlijke toestemming moeten verkrijgen.

Voor deze mails is Trusted Shops samen met het Shop-lid verantwoordelijk - zowel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming als vanuit mededingingsoogpunt. Trusted Shops informeert dienovereenkomstig in de eigen verklaring inzake gegevensbeveiliging. Kopers hebben toegang tot de privacyverklaring via de geïntegreerde Trustbadge.

Daarom vormt het versturen van dergelijke e-mails (review invites) op geen enkele wijze een in opdracht gegeven verwerkingsactiviteit namens een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Wat de wetgeving inzake gegevensbescherming betreft, is deze verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG, volgens hetwelk verwerking rechtmatig is indien zij "[...] noodzakelijk is voor de uitvoering van en overeenkomst waarbij de betrokkene partij is [...]".

Wie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor andere soorten beoordelingsverzoeken?

Naast het hierboven vermelde leveren van beoordelingsverzoeken als onderdeel van de Trusted Shops diensten, zijn er de volgende manieren om beoordelingsverzoeken te versturen:

Trusted Shops stuurt beoordelingsverzoeken naar een groep mensen die door de betreffende webshop is aangewezen. Het gebruik van deze functionaliteiten is uiteraard puur optioneel en is niet nodig voor het verzamelen van beoordelingen via Trusted Shops. Hiervoor volstaan de beoordelingsverzoeken die via de Trustbadge worden verzonden.

Als je de Review Collector, Trusted Shops API en Automatic Collection gebruikt, ligt de verantwoordelijkheid voor de verwerking bij u. Trusted Shops neemt de rol van orderverwerker op zich. De verstrekte gegevens worden uitsluitend voor het bovengenoemde doel gebruikt. Een verdergaand gebruik of opslag door Trusted Shops vindt niet plaats. Alleen wanneer de ontvanger van het beoordelingsverzoek daadwerkelijk een beoordeling indient, gaat hij akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Trusted Shops en stemt hij in met het verdere gebruik van de gegevens voor het aanmaken van een login.

De Automatic Collection-functie is standaard uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt bij elke bestelling in je webshop een beoordelingsverzoek verzonden. In dit geval controleert Trusted Shops niet of de ontvanger van het beoordelingsverzoek zijn toestemming heeft gegeven. De functie Automatic Collection vinden:

  1. Meld je aan bij het eTrusted controlecentrum.
  2. Klik op het icoontje 'e' rechts bovenaan.
    01_NL.png
  3. My Trusted Shops opent. Klik op 'Meer' (01_16x16.png). Klik daarna op 'Trustbadge' (02_16x16.png).
    02_NL.png
  4. Het 'Trustbadge'-overzicht wordt geopend. Scrol naar de 'Klantenbeoordelingen verzamelen'-zone.
    03_NL.png

Wil je de functie activeren? Selecteer vervolgens 'Ja' en klik op 'Opslaan'. Neem in dit geval de volgende wettelijke informatie voor het verkrijgen van toestemming in acht.

Verkrijgen van toestemming

Indien de beoordelingsverzoeken tot het indienen van een beoordeling niet op basis van de bovengenoemde Trusted Shops dienstenovereenkomst worden verzonden, dan worden dergelijke e-mails, ook door de rechtbanken in bijvoorbeeld Duitsland, als reclame beschouwd.

De Review Collector biedt u de mogelijkheid om op een juridisch veilige manier beoordelingsverzoeken te versturen, op voorwaarde dat u van tevoren de toestemming van uw klant verkrijgt.

Toestemming met checkbox

Legitieme toestemming vereist dat de koper deze specifiek en individueel geeft. De verklaring van toestemming mag dus niet gekoppeld zijn aan andere verklaringen of overeenkomsten. Bovendien vereist zij een handeling van de klant. Dit kan worden bereikt via een checkbox of een ander soort aparte knop voor de toestemming voor het ontvangen van het beoordelingsverzoek, of via een ander soort actie, bv. het invullen van een apart veld alleen voor het registreren voor het ontvangen van beoordelingsverzoeken.

De meest voorkomende oplossing voor dit probleem is een leeg (niet vooraf aangevinkt) checkbox tijdens het bestelproces, bv. met een kleine tekst zoals: "Ik wil graag na aankoop altijd via één e-mail herinnerd worden om een beoordeling achter te laten. Ik ben geïnformeerd en weet dat ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken met effect voor de toekomst." Het toestemmingsformulier kan ook worden gekoppeld aan een abonnement op uw nieuwsbrief (via een enkele checkbox). Dan hoeft u alleen maar het e-mailadres met een opt-in in ons systeem te zetten. De verzending van onze beoordeling herinnering is juridisch gewaarborgd.

Gevolgen van een ontbrekende toestemming

Indien deze toestemming niet wordt gegeven, hebben niet alleen de ontvangers van de e-mail (particuliere en zakelijke klanten), maar ook concurrenten van Trusted Shops, consumenten- en mededingingsverenigingen een vordering tot het treffen van voorlopige voorzieningen en tot schadevergoeding (waarschuwingskosten, gerechtskosten, enz.).


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 17 van 22