Trusted Shops klokkenluidersregeling

Trusted Shops klokkenluidersregeling voor partnerbedrijven, dienstverleners en aannemers  

Waar kan ik wetsovertredingen bij Trusted Shops melden? 

In het kader van de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 biedt Trusted Shops onder andere externe partnerbedrijven, dienstverleners en aannemers de mogelijkheid om het Hintbox-platform te gebruiken als meldingskanaal voor wetsovertredingen. Het meldingssysteem Hintbox wordt gebruikt voor de anonieme melding van daadwerkelijke of potentiële overtredingen aan Trusted Shops, waarvan de melder in de loop van de samenwerking kennis neemt.  

Hier heeft u toegang tot ons Hintbox rapportagesysteem.  

Welke overtredingen kan ik via het systeem melden? 

Als extern partnerbedrijf, dienstverlener of contractant kunt u elke inbreuk op het EU-recht in de zin van de zogenaamde klokkenluidersrichtlijn melden, alsook inbreuken op het nationale recht, op voorwaarde dat de nationale wetgever de werkingssfeer van de richtlijn uitbreidt tot deze nationale wetten.   

Dit omvat bijvoorbeeld inbreuken op de antitrustwetgeving, de consumentenwetgeving of de mededingingswetgeving. 

Wie verwerkt de rapporten? 

Het meldingssysteem van Trusted Shops Hintbox is een intern meldingssysteem. Ons team (bestaande uit vertrouwde derde partijen) is verantwoordelijk voor de verwerking van de verslagen en het nemen van de nodige maatregelen. Alleen ons team heeft toegang tot de rapporten. Indien voor de behandeling van een melding de betrokkenheid van andere personen vereist is, kan ook aan andere personen toegang tot een individuele melding worden verleend. Indien nodig zullen de verslagen ook aan de bevoegde autoriteit worden toegezonden. 

Kan ik een anonieme melding doen? 

Ja, een melding via het meldingssysteem Trusted Shops Hintbox kan volledig anoniem worden ingediend. Het verstrekken van persoonsgegevens is altijd facultatief.  

Zelfs indien een melding niet anoniem wordt ingediend, zal de identiteit van de melder zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet bekend worden gemaakt aan anderen dan de bovengenoemde vertrouwenspersonen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van meldingen of het nemen van maatregelen naar aanleiding van meldingen. Uitgezonderd zijn wettelijk verplichte openbaarmakingen in verband met onderzoeken door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures. 

Deze toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde in tekstvorm (bijv. e-mail) of schriftelijk (bijv. brief) aan Trusted Shops met werking voor de toekomst worden herroepen. 

Alle informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van het platform is te vinden in de informatie over gegevensbescherming. 


Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3