Informacje pomocnicze – rozpoznawanie zarejestrowanych członków-kupujących Trusted Shops

W przypadku integracji Trustbadge na stronie internetowej Państwa sklepu, jako administrator danych współadministrujący danymi osobowymi (art. 26 RODO) ponoszą Państwo solidarną odpowiedzialność za ich przetwarzanie i zobowiązani są do:

  • uzupełnienia informacji w Państwa rejestrze czynności przetwarzania,
  • przeprowadzenia tzw. testu równowagi i ważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • dostosowania treści Państwa polityki prywatności.

Informacje w rejestrze czynności przetwarzania

Rozpoznawanie zarejestrowanych członków Ochrony Kupującego Trusted Shops

Niniejszy fragment opisuje proces przetwarzania danych osobowych w ramach rozpoznawania zarejestrowanych członków ochrony kupującego Trusted Shops za pomocą Trustbadge na stronie administratora danych.

Szczegółowy opis przetwarzania:

Po zakończeniu procesu składania zamówienia na stronie internetowej administratora danych, spseudonimizowane dane przekazywane są do Trusted Shops GmbH w celu sprawdzenia, czy osoba, której dane dotyczą, jest już zarejestrowana w celach korzystania z usług świadczonych przez Trusted Shops. Konieczność przeprowadzenia czynności sprawdzających wynika z umów członkowskich zawieranych przez kupujących z Trusted Shopsi następuje w celu umożliwienia im automatycznego (niezwłocznie po złożeniu zamówienia na stronach internetowych osób trzecich) korzystania z umownych usług. W tym celu z danych dot. zamówienia automatycznie pobierane są dane osobowe i przekazywane do Trusted Shops. Adres e-mail osoby, której dane dotyczą jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Wartość ta jest przekazywana do Trusted Shops, które nie ma możliwości jej odszyfrowania. . Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Podstawy prawne

Prawnie uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cele przetwarzania

Optymalna promocja oferty administratora danych poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów dzięki automatycznym zabezpieczeniom transakcji w postaci ochrony kupującego Trusted Shops, a także dzięki systemowi opinii.

Osoby, których dane dotyczą

Osoby odwiedzające stronę internetową i składające zamówienie

Przetwarzane dane dane

Spseudonimizowany adres mailowy

Odbiorca danych:

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy

Środki techniczne i organizacyjne

Obowiązują środki techniczne i organizacyjne stosowane przez Trusted Shops GmbH.

Wyważenie interesów – analiza

Interesy administratora danych

traffic_green.png

Interesy własne: Interes administratora danych polega na optymalnej promocji jego oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów dzięki automatycznemu zabezpieczeniu transakcji w postaci ochrony kupującego Trusted Shops, a także dzięki systemowi opinii klientów. Trustbadge powinien być wyświetlany w sposób niezawodny; należy unikać błędów wynikających z wielokrotnego przesyłania identycznych numerów zamówienia.

traffic_green.png

Interesy osób trzecich: Do tego dochodzą interesy firmy Trusted Shops GmbH związane z realizacją umów z zarejestrowanymi członkami ochrony kupującego oraz interesy usługodawcy, który jest odpowiedzialny za bezbłędne i nieprzerwane dostarczanie Trustbadge oraz za analizę anomalii bezpieczeństwa.

traffic_green.png

Interesy te uznawane są również przez strony trzecie, np. przez inne przedsiębiorstwa. Świadczy to o zasadności tych interesów.

traffic_green.png

Z przetwarzaniem wiąże się prawo administratora do wolności wyboru i wykonywania działalności zawodowej. Należy uznać, iż powyższe wspiera zasadność prawnych interesów administratora.

traffic_yellow.png

Nie istnieje żaden łagodniejszy środek, gdyż dopiero sprawdzenie co najmniej jednej spseudonimizowanej danej pozwala na automatyczne rozpoznanie zarejestrowanych użytkowników (członków-kupujących Trusted Shops). Zastosowanie metody logowania wyeliminowałoby zastrzeżony umownie automatyzm.

Wstępne wnioski:

Przetwarzanie danych przez administratora następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

Interesy, prawa i wolności podmiotów danych

traffic_yellow.png

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do prywatności i ochrony jej danych osobowych.

traffic_yellow.png

Przetwarzany jest 1 pseudonim, zktórego nie wynika bezpośrednio powiązanie z konkretną osobą.

traffic_yellow.png

Chodzi o dane, które nie zostały udostępnione publicznie. Jednakże dane są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą, a osoby te są o tym w sposób przejrzysty informowana. Dane nie są upubliczniane.

traffic_green.png

Dane cechuje wysoka jakość; niski odsetek błędów dzięki automatycznemu przekazywaniu danych.

traffic_yellow.png

Powyższe dotyczy wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową administratora. Jednak dalsze przetwarzanie odbywa się jedynie w przypadku zarejestrowanych członków Ochrony Kupującego Trusted Shops, którzy dokonują zakupów w certyfikowanych sklepach internetowych i zawarli z Trusted Shops umowę o automatycznym świadczeniu usług. Pseudonimizowane dane innych użytkowników, którzy nie pozostają w stosunku umownym z Trusted Shops, zostają usunięte.

traffic_green.png

Należy uznać, iż użytkownicy odwiedzający stronę internetową nie są zaskoczeni takim rodzajem przetwarzania danych, ponieważ integracja narzędzi i treści graficznych stron trzecich stanowi w branży internetowej zjawisko powszechne, a polityka prywatności udziela w tym zakresie wyczerpujących informacji.

traffic_green.png

Jedna (1) spseudonimizowana dana jest przetwarzana wyłącznie jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy osoba, której dotyczy jest zarejestrowanym członkiem-kupującym. Po sprawdzeniu zgodności lub stwierdzeniu braku zgodności, parametr jest automatycznie usuwany.

 

Wyważenie interesów w znaczeniu węższym

Osoby, których dane dotyczą, informowane są o przetwarzaniu danych w przejrzysty sposób za pomocą polityki prywatności. Ponadto należy uznać, że przetwarzanie spseudonimizowanych danych odbywa się zgodnie z aktualnym stanem techniki, a użytkownicy odwiedzający stronę internetową nie są zaskoczeni takim rodzajem przetwarzania danych. Przetwarzanie następuje tylko jednokrotnie, a dane nie są zapamiętywane.

Osoby, w przypadku których stwierdzona zostanie zgodność parametru w efekcie czego następnie dochodzi do dalszego przetwarzanie danych osobowych, łączy z Trusted Shops GmbH stosunek umowny. Podstawą dalszego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich pozostałych przypadkach przeniesiona wartość (parametr) jest dla administratora danych zanonimizowana, ponieważ wartość (parametr) jest usuwana bezpośrednio po weryfikacji zgodności , a jej rozszyfrowanie nie jest możliwe ani z pomocą osób trzecich ani w inny sposób.

Przetwarzanie danych służy również interesom części osób, których dane dotyczą i które tego oczekują. Osoba, której dane dotyczą, otrzymuje dokładne informacje o przetwarzaniu danych w ramach zawierania umowy z Trusted Shops GmbH oraz za pośrednictwem polityki prywatności administratora danych i Trusted Shops GmbH.

Przetwarzanie nie narusza zatem w sposób nadmierny i nieoczekiwany interesów osób, których dane dotyczą, w zakresie ich praw i podstawowych wolności. Przeważają uzasadnione interesy administratora danych i wskazanych osób trzecich.

Informacja o przetwarzaniu danych w Państwa polityce prywatności

Przykładowy tekst do Państwa polityki prywatności z informacją o przetwarzaniu danych za pośrednictwem Trustbadge.

 

Niniejsze informacje pomocnicze przygotowano z najwyższą starannością, jednakże bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Należy je rozumieć jako listę kontrolną zawierającą podpowiedzi w zakresie przykładowych sformułowań, które orientacyjnie mogą posłużyć Państwu jako inspiracja. Informacje te mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na wskazane powyżej obowiązki administratora danych i zostały stworzone z myślą o ułatwieniu Państwu ich realizacji. W przypadku szczegółowych pytań należy zasięgnąć specjalistycznej porady radcy prawnego lub adwokata.

 

 


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1