System zgłaszania nieprawidłowości

System zgłaszania nieprawidłowości dla firm partnerskich, dostawców usług i zleceniobiorców współpracujących z Trusted Shops 

Gdzie mogę zgłosić firmie Trusted Shops naruszenie prawa? 

W ramach wdrażania dyrektywy dot. ochrony praw sygnalistów (UE) 2019/1937 Trusted Shops wdrożyło środki, które umożliwiają m.in. zewnętrznym firmom partnerskim, usługodawcom i zleceniobiorcom korzystanie z platformy Hintbox jako kanału komunikacji służącego zgłaszaniu nieprawidłowości i naruszeń prawa. Za pośrednictwem platformy Hintbox możliwe jest dokonywanie zgłoszeń (również anonimowych) o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach, o których osoba zgłaszająca dowiedziała się w trakcie współpracy z Trusted Shops.  

Dostęp do naszego systemu raportowania naruszeń Hintbox można uzyskać tutaj. 

Jakie naruszenia można zgłaszać za pośrednictwem systemu? 

Jako nasz zewnętrzny partner, dostawca usług lub zleceniobiorca możesz zgłaszać wszelkie naruszenia prawa UE w rozumieniu tzw. dyrektywy Whistleblower, a także naruszenia prawa krajowego, jeżeli ustawodawca krajowy rozszerzył zakres dyrektywy na te przepisy krajowe.   

Powyższe dotyczy na przykład naruszenia prawa antymonopolowego, prawa konsumenckiego lub prawa konkurencji. 

Kto analizuje raporty dot. naruszeń? 

Platforma Hintbox jest wewnętrznym systemem raportowania naruszeń firmy Trusted Shops. Wyznaczony do tego zespół jest odpowiedzialny za przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem platformy oraz podejmowanie decyzji o koniecznych działaniach. Dostęp do zgłoszeń ma tylko ten zespół zaufanych osób. Jeżeli analiza zgłoszenia będzie tego wymagać, wówczas w celu zyskania niezbędnej pomocy dostęp do danego zgłoszenia może zostać przyznany również innym osobom z naszej firmy. W razie takiej konieczności zgłoszenia naruszeń będą również przekazywane właściwym organom państwowym.  

Czy mogę złożyć anonimowe zgłoszenie? 

Tak, zgłoszenia za pośrednictwem platformy Hintbox można dokonać również całkowicie anonimowo. Przekazywanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.  

Nawet jeśli zgłoszenie nie zostanie złożone anonimowo, tożsamość osoby zgłaszającej (bez jej zgody) nie zostanie ujawniona nikomu poza wyżej wymienionymi zaufanymi osobami odpowiedzialnymi za analizowanie zgłoszeń i podejmowanie stosownych dalszych działań. Wyjątkiem jest ujawnianie informacji organom państwowym, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub wydano stosowne orzeczenie np. w postepowaniu sądowym.  

Zgoda o której mowa powyżej jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana w formie tekstowej (np. e-mail) lub pisemnej (np. list) skierowanej do Trusted Shops ze skutkiem na przyszłość. 

Szczegółowe informacje dot. zasad ochrony danych podczas korzystania z platformy Hintbox dostępne są tutaj.   

 


Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3